Regulamin

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

 

§ 1. Wprowadzenie

1. Niniejszy regulamin określa zasady i procedury przyznawania nagrody stypendialnej im. Stanisława Wyspiańskiego (dalej „Stypendium”) obowiązujący dla Konkursu ogłoszonego w roku szkolnym/akademickim 2020-2021.
2. Wyrażeniom zawartym w niniejszym regulaminie nadano następujące znaczenie:

a) Regulamin – niniejszy regulamin przyznawania Stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego,
b) Organizator – członkowie Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 1 (31-023) w Krakowie posiadające NIP: 6762561881,
c) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą
przy ul Świętego Ducha 1 (31-023) w Krakowie posiadające NIP: 6762561881,
d) Kapituła Stypendium – członkowie Stowarzyszenia oraz inne zaproszone przez członków Stowarzyszenia osoby, stanowiąca najwyższy organ decyzyjny w przedmiocie całości przebiegu i procedury Konkursu, w szczególności decydująca o wyborze Laureata Konkursu,
e) Uczestnik/Kandydat – osoba ubiegająca się o przyznanie Stypendium, biorąca udział w Konkursie,
f) Wnioskodawca – Uczestnik/Kandydat ubiegający się o przyznanie Stypendium we własnym imieniu lub osoba trzecia wnioskująca o przyznanie Stypendium na rzecz innej osoby,
g) Laureat –osoba fizyczna, która jest zwycięzcą Konkursu tzn. została wybrana przez Kapitułę Stypendium,
h) Konkurs/Konkurs Stypendialny – konkurs przyznania stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego organizowany na podstawie niniejszego Regulaminu,
i) Edycja Konkursu – niniejsza, III edycja Konkursu przeprowadzana w latach 2020 – 2021,
j) Dzień rozpoczęcia Konkursu – 14 października 2020 r.,
k) Uczelnia – szkoła gimnazjalna, szkoła licealna, technikum, uczelnia wyższa, uczelnia umożliwiająca podjęcie studiów doktoranckich lub inna państwowa jednostka edukacyjna, a także prywatna jednostka edukacyjna lub inna jednostka edukacyjna z wyróżnieniem międzynarodowych jednostek edukacyjnych, która została zaaprobowane przez Kapitułę Stypendium
l) Strona Internetowa – strona prowadzona pod adresem: https://www.stypendiumwyspianskiego.pl/,
m) Wniosek – podstawa zgłoszenia uczestnika, wypełniany na formularzu dostępnym na Stronie Internetowej,
n) Przesłuchanie Finalistów – finałowy etap Konkursu stypendialnego, dotyczący grupy 10 finalistów, w którym Kandydat zostaje zaproszony w wyznaczonym czasie do wyznaczonego miejsca przez Kapitułę Stypendium w celu odbycia rozmowy z Kapitułą Stypendium,
o) Administrator danych osobowych – Stowarzyszenie im Stanisława Wyspiańskiego, z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 1 (31-023) w Krakowie
posiadające NIP: 6762561881,
p) RODO – Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 2. Uczestnicy

1. Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom fizycznym, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają kryteria określone w niniejszym Regulaminie.
2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie uczniowie, gimnazjaliści, licealiści, , uczniowie technikum, studenci, doktoranci (rozumiani jako uczestnicy studiów doktoranckich) stale przebywający lub mający miejsce stałego pobytu na terytorium Polski.
3. Przez uczniów, gimnazjalistów, licealistów, uczniów technikum, studentów i doktorantów rozumie się osoby pobierające czynną naukę w państwowych jednostkach edukacyjnych, a także w prywatnych jednostkach edukacyjnych polskich i zagranicznych i innych jednostkach edukacyjnych, szczególnie uwzględniając międzynarodowe jednostki edukacyjne, które zostaną zaaprobowane przez Kapitułę Stypendium. W przypadku pobierania nauki w zagranicznych jednostkach edukacyjnych koniecznym jest stałe przebywanie lub posiadanie miejsca stałego pobytu na terytorium Polski.
4. Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom w wieku od 18 do 26 lat posiadających na dzień 14.10.2020 status ucznia, studenta lub doktoranta.
5. Warunki możliwości uzyskania prawa do przyznania Stypendium:
a) spełnienie kryterium wiekowego oznacza ukończenie 18 roku życia najpóźniej w dniu uzyskania prawa do Stypendium przez Kandydata oraz nie ukończenie 27 roku życia do dnia przyznawania stypendium Laureatowi (tj. dzień ogłoszenia wyników Konkursu Stypendialnego przypadający na 15.01.2021),
b) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kandydata,
c) wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku przez Kandydata,
d) zobowiązanie się Kandydata do wzięcia udziału w uroczystej Gali, podczas której będzie miało miejsce przekazanie Stypendium Laureatowi Konkursu,
e) zgoda Kandydata na udzielenie opinii (np. w formie wywiadu) odnośnie oceny udziału w Konkursie Stypendialnym, zgoda będzie wiążąca w okresie dwóch lat od zakończenia niniejszej edycji Konkursu,
f) zobowiązanie się Kandydata do wzięcia udziału w Przesłuchaniu Finalistów,
g) spełnienie przez Kandydata pozostałych wymagań przewidzianych niniejszym Regulaminem.
6. Ust. 5 lit. c) – f) będą dotyczyć wyłącznie Kandydata, który zostanie wybrany laureatem Konkursu stypendialnego.
7. Kapituła Stypendium nie będzie weryfikowała wniosków w przedmiocie przyznania Stypendium, które zostaną nieprawidłowo wypełnione, lub których uczestnicy nie spełniają wymagań formalnych określonych w niniejszym Regulaminie.
8. W szczególności odrzuceniu podlegają wnioski osób niespełniających kryterium wiekowego, a także osób niepobierających nauki, trwale przerywających pobieranie nauk lub rezygnujących z pobierania nauki.
9. W przedmiocie odrzucenia wniosku wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

§ 3. Kryteria wymagań

1. Stypendium jest przyznawane osobom wybitnym, wyróżniających się własną pracą, szeroko rozumianą aktywnością i pasją, cechującym się przede wszystkim determinacją w realizacji celu, nonkonformizmem, odwagą, samodzielnością, a także przedsiębiorczością rozumianą jako inicjatywa i kreatywność.
2. Aktywność jest rozumiana jako działania skierowane na realizację pasji i zainteresowań w głównej mierze, w zakresie działalności zrzeszających inne jednostki, udzielanie się w życiu szkoły, uczelni i społeczności lokalnej, a także w szerszym zakresie, w tym tworzeniu i aktywnej działalności w organizacjach (także innych i podobnych tworach prawnych, czy przedsięwzięciach lub jakichkolwiek inicjatywach) zrzeszających inne jednostki lub podobnych inicjatywach młodych ludzi zrzeszających się na poziomie krajowym i ogólnoświatowym. Dotyczy to głównie osób, którym przyświeca wizja przedsięwzięcia, będących założycielami takich organizacji, będących inicjatorami działań oraz osób reprezentujących i promujących szkoły, uczelnie, czy własne inicjatywy.
3. Stypendium może być przyznane w pierwszej kolejności uczestnikom wszelkiego rodzaju konkursów lub innych formach rywalizacji/współzawodnictwa, zarówno o charakterze krajowym, a w szczególności na arenie międzynarodowej.
4. Przy udzieleniu Stypendium osiągnięcia brane pod uwagę opierają się na osiągnięciach o charakterze naukowym, artystycznym, społeczno-kulturalnym i sportowym – bez pierwszeństwa, czy stopniowania zasług w odniesieniu do którejkolwiek kategorii z wyżej wymienionych dziedzin.
5. Osiągnięcia uczestników mające możliwość zakwalifikowania ich do wzięcia udziału w niniejszym konkursie to osiągnięcia mające miejsce w okresie od 14 października 2018 roku do dnia 14 października 2020 roku. Uwzględniane będą wyłącznie osiągnięcia, które kandydat zdobył we wskazanym wyżej przedziale czasowym.
6. Wysokie uznanie Kapituły Stypendium będą budzić listy referencyjne uzyskane od przedstawicieli dziedzin, wybitnych postaci, czy innych osób fizycznych lub organów reprezentujących osoby prawne lub instytucje (także instytucje publiczne) zajmujące się działalnością wymienioną w ust. 4.

§ 4. Zasady i procedura

1. Stypendium jest przyznawane w drodze Konkursu po spełnieniu przez uczestnika wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Laureatem Stypendium może być wyłącznie jedna (1) osoba.
3. Stypendium przyznawane jest jednorazowo w niniejszej edycji Konkursu.
4. Stypendium może być przyznane tej samej osobie wyłącznie jeden (1) raz, w związku z tym osoba, która otrzymała Stypendium w niniejszej edycji Konkursu, nie będzie mogła ubiegać się po raz kolejny o przyznanie Stypendium w ewentualnych kolejnych edycjach Konkursu.
5. Na przyznanie Stypendium nie mają wpływu uzyskane przez uczestnika jakiekolwiek inne stypendia bądź nagrody uzyskane przez uczestnika w związku z udziałem w innych konkursach.
6. W sytuacji pobierania przez Kandydata innych stypendiów, należy je wymienić i wskazać we Wniosku.
7. O Stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:

a) spełniają kryteria określone w § 2 niniejszego Regulaminu,
b) złożyły kompletny wniosek (zawierający wszystkie wymagane dane w tym dane kontaktowe) wraz z wymaganymi zgodami, o których mowa w § 2 ust. 5 niniejszego Regulaminu, a złożenie wniosku nastąpiło w wyznaczonym terminie,
c) nie występują żadne przesłanki uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie na przyznanie Stypendium.

8. W imieniu osób mających wziąć udział w Konkursie mogą składać wnioski osoby trzecie. W takim wypadku kluczowe jest, aby na podstawie wypełnionych danych kontaktowych w zgłoszeniu możliwa była identyfikacja osoby zgłaszanej, a także zgłaszającego. W sytuacji, w której zgłoszenia dokonuje osoba trzecia, kluczowe jest wyrażenie przez nią zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celach kontaktowych. Osoba trzecia w opisanej powyżej sytuacji powinna dysponować zgodą Kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb wynikających z niniejszego Regulaminu. Osoba trzecia musi wiedzieć, że Kandydat, którego chce zgłosić spełnia przede wszystkim kryterium wiekowe, a także inne przesłanki przewidziane niniejszych Regulaminem pozwalające uzyskać ważny status Kandydata.
9. Udział w Konkursie i przyznanie Stypendium odbywa się na podstawie złożonego Wniosku.
10. Wniosek składa się na formularzu dostępnym na Stronie Internetowej. Formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Na wskazanej Stronie Internetowej znajduje się komunikat o naborze przyjmowania wniosków.
11. Do Wniosku należy dołączyć następujące dokumenty (np. w formie skanów):

a) zaświadczenie wystawione przez Uczelnię, potwierdzające, że Kandydat jest uczniem , studentem lub doktorantem,
b) referencje lub opinie wystawione przez nauczycieli, wykładowców, władze Uczelni (w przypadku wystawienia referencji lub opinii w innym języku niż język polski, należy załączyć oryginalne referencje lub opinii wystawione w tym języku, nie należy poddawać referencji i opinii tłumaczeniom),
c) poświadczenie osiągnięć zgłaszanych we wniosku dokumentujące;
– zaangażowanie społeczne (udział w wolontariatach, działalność w samorządach, działalność w NGO),
– osiągnięcia naukowe (dyplomy, wyniki w olimpiadach, konkursach i innych zawodach, autorstwo lub współautorstwo przy publikacjach i działach literackich np. proza, wiersz, blog, publikacje naukowe itp., udział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo innowacyjnego projektu technologicznego lub wynalazku, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego itp.)
– inne osiągnięcia i inne formy zaangażowania społecznego, naukowego, artystycznego (autorstwo lub współautorstwo dzieła artystycznego, muzycznego, plastycznego, teatralnego, filmowego itp., prezentacje publiczne, prelekcje, referaty na konferencjach naukowych, badawczych, biznesowych itp.)
– inne niewymienione formy zaangażowania Kandydata,
– uzasadnienie ubiegania się o przyznanie Stypendium, zawierające przede wszystkim uargumentowanie pozytywnego wpływu przyznanego Stypendium na dalszy rozwój Kandydata oraz pozytywny wpływ przyznania Stypendium na społeczeństwo (takie uzasadnienie nie ma żadnej konkretnej formy, należy sporządzić je w formie pisemnej).

12. We Wniosku kładzie się nacisk na takie elementy jak:

a) przedstawienie kandydata – w tym opisanie cech osobowych,
b) osiągnięcia, wskazanie dodatkowych działalności kandydata,
c) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, pesel, numer kontaktowy albo adres email, adres zamieszkania),
d) dołączone listy referencyjne.

13. Wnioski można składać w formie elektronicznej wyłącznie poprzez Stronę Internetową.
14. Fakt złożenia Wniosku zostanie potwierdzony mailowo po jego złożeniu.
15. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 28 listopada 2020 roku. Wnioski składane po wyznaczonym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.
16. Wniosek może zostać cofnięty w każdym czasie przez osobę zgłaszającą wniosek.W przypadku wniosków wysyłanych w formie elektronicznej, odbywa się to poprzez wysłanie maila na wskazany adres poczty elektronicznej ze stosownym oświadczeniem o chęci wycofania kandydatury odnośnie wzięcia udziału w Konkursie.
17. Wnioski, które będą oceniane jako wadliwe, niepodlegające rozpoznaniu oraz bez możliwości odwołania to wnioski:

a) w jakikolwiek sposób niekompletne, niespełniające wymagań opisanych w niniejszym Regulaminie,
b) składane po terminie,
c) na podstawie, których ze wskazanych danych kontaktowych nie będzie możliwa identyfikacja Kandydata,
d) pochodzące od osób spokrewnionych lub spowinowaconych do drugiego stopnia z członkami Kapituły Stypendium.

18. W sytuacji wystąpienia problemów technicznych dotyczących wniosku zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej, leżących po stronie Organizatora, skutkujących nieprawidłowym złożeniem lub brakiem możliwości złożenia Wniosku przez Kandydata, Kapituła Stypendium rozpatrzy taki przypadek indywidualnie.

§ 5. Tryb oceny wniosków, zasady wyboru laureata

1. Wyróżnia się trzy poniższe etapy przebiegu Konkursu stypendialnego:

a) Etap pierwszy: weryfikacja nadesłanych Wniosków pod kątem ich poprawności formalnej i zgodności z Regulaminem,
b) Etap drugi: ocena złożonych Wniosków przez Kapitułę Stypendium i wyłonienie 10 Wniosków finałowych,
c) Etap trzeci: Przesłuchanie Finalistów i przyznanie Stypendium na podstawie nieograniczonego prawa swobodnego i nieskrępowanego decydowania Kapituły Stypendium.

2. Wnioski podlegają wstępnej ocenie merytorycznej, w celu sprawdzenia ich kompletności i zgodności z Regulaminem.
3. Wstępną ocenę merytoryczną przeprowadza co najmniej trzech członków Kapituły Stypendium.
4. Na czynności związane z wstępną oceną merytoryczną mogą składać się w pierwszej kolejności; identyfikacja osoby wskazanej we wniosku, potwierdzenie jej osiągnięć i innych zasług wraz z wskazaniem ich dat oraz inne czynności potrzebne do przeprowadzenia właściwego procesu weryfikacyjnego zgłaszanego wniosku.
5. Kapituła Stypendium zastrzega sobie prawo zbadania stanu faktycznego informacji zawartych we Wnioskach, w tym celu może według własnego uznania weryfikować prawdziwość informacji podanych we Wniosku (np. poprzez przeprowadzenie wizytacji w placówce, w której Kandydat pobiera naukę).
6. Wnioski, które przeszły wstępną selekcję w sposób pozytywny, były kompletne oraz została potwierdzona ich wiarygodność, zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu.
7. Oceny Wniosków podczas drugiego etapu Konkursu dokonuje co najmniej pięciu członków Kapituły Stypendium.
8. Kapituła Stypendium dokonując selekcji Wniosków – wybiera 10 Wniosków finałowych.
9. Kapituła Stypendium zaprosi 10 finalistów na Przesłuchanie Finalistów.
10. Zaproszenie na przesłuchanie zostanie doręczone w formie elektronicznej na wskazany przez Kandydata adres poczty e-mail. Z treści zaproszenia będą wynikać wszelkie konieczne dane takie jak: dokładny adres i godzina Przesłuchania Finalistów.
11. Przesłuchanie odbywa się w formie rozmowy z zaproszonym Kandydatem.
12. Laureatem Stypendium zostanie Kandydat najlepiej oceniony przez Członków Kapituły spośród 10 finalistów.
13. Kapituła Stypendium podejmuje decyzję, dokonuje oceny w oparciu o kryteria wskazane w niniejszym Regulaminie, własną nieskrępowaną opinię i ocenę.
14. Wynik głosowania zapada większością głosów.
15. W przypadku równowagi głosów, decydujący jest głos przewodniczącego Kapituły.
16. W skład Kapituły Stypendium wchodzą osoby fizyczne będące sponsorami Stypendium.
17. Stypendium przyznawane jest w oparciu o wynik głosowania, w formie uchwały Kapituły.
18. Uchwała Kapituły jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.
19. Wyniki Konkursu publikowane są na Stronie Internetowej.

 

§ 6. Utrata prawa

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie Stypendium traci do niego prawo w momencie:
a) utraty zdolności do czynności prawnych,
b) ubezwłasnowolnienia,
c) prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie,
d) niewzięcia udziału w Przesłuchaniu Finalistów,
e) utraty statusu ucznia, studenta, doktoranta (rezygnacja z nauki, skreślenie z listy uczniów studentów, skreślenie z listy doktorantów),
f) nieposiadania rachunku bankowego wymaganego do wypłaty wartości Stypendium,
g) przyznania Stypendium na podstawie fałszywych informacji,
h) niezgłoszenia się do odbioru Stypendium w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu,
i) zrzeczenia się Stypendium,
j) innych uchybień weryfikacyjnych.
2. Osoba, której wypłacono już równowartość Stypendium w momencie zaktualizowania się przesłanek, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. c), e), g) powyżej, obowiązana jest do zwrotu równowartości wypłaconego Stypendium na zasadach ogólnych. Zwrot powinien odbyć się w terminie 14 dni od powstania okoliczności aktualizacji przesłanki.
3. W sytuacji zaktualizowania się przesłanki przewidzianej w § 6 ust. 1 lit. h), Kapituła Stypendium wprowadzi specjalną procedurę wyboru innej osoby, która była najbliżej uzyskania statusu Laureata Konkursu według postanowień niniejszego Regulaminu.
4. Od decyzji o utracie prawa do Stypendium nie przysługuje odwołanie.

§ 7. Wypłata Stypendium

1. Stypendium jest wypłacane jednorazowo w całości z góry .
2. Wypłata Stypendium następuje w drodze przelewu na wskazany rachunek bankowy.
3. Wypłata następuję w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników konkursu i wyboru laureata.
4. Stypendium zostanie wypłacone z rachunku bankowego należącego do Organizatora.
5. Wartość Stypendium stanowi mnożnik ilości członków Kapituły Stypendium i wpłacanej przez nich jednakowej kwoty składki. Zgromadzona suma stanowi źródło ostatecznej kwoty przeznaczonej dla laureata Konkursu.
6. Od ostatecznej kwoty Stypendium Organizator pobierze i odprowadzi na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.
7. Podczas uroczystej gali przekazania laureatowi Stypendium może zostać przeprowadzona aukcja, z której środki zgromadzone z pojedynczego przedmiotu aukcji powiększą wysokość kwoty Stypendium przyznawanego laureatowi.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem, w drodze którego przyznawane jest Stypendium jest Stowarzyszenie.
2. Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów i osób trzecich zgłaszających Kandydatów wraz z wizerunkiem Kandydata odbywa się w celu przeprowadzenia Konkursu Stypendium i wyboru Laureata oraz wypłaty Stypendium.
3. Dane osobowe oraz wizerunek laureata Konkursu stypendialnego będą wykorzystywane w celach marketingowych, promocyjnych lub publikacyjnych przez administratora w okresie koniecznym do realizacji roszczeń.
4. Odbiorcami danych przekazywanych przez Kandydatów są wyłącznie członkowie Kapituły Stypendium.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje okres edycji przyznawania Stypendium tj. 2020-2021 r., w przypadku laureata zgoda obejmuje przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku w okresie po zakończeniu niniejszej Edycji Konkursu oraz w kolejnych edycjach Konkursu stypendialnego.
6. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na podstawie formularza zgłoszeniowego odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zamieszczonej we wniosku w formularzu zgłoszeniowym.
7. Przetwarzanie wizerunku odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Kandydata w formularzu zgłoszeniowym.
8. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie przyznawania Stypendium.
9. Po zakończeniu niniejszej Edycji Konkursu stypendialnego dane osobowe Kandydatów zostaną usunięte. Niniejszy ustęp nie dotyczy laureata Konkursu stypendialnego.
10. Kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
11. Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Dane podawane przez Kandydatów nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
13. Stowarzyszenie jako administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia najlepszych środków organizacyjno-technicznych dla ochrony danych osobowych.

§ 9. Przepisy końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu następują w drodze uchwały Kapituły Stypendium.
2. Uchwały o zmianie Regulaminu wymagają jednomyślności Kapituły Stypendium.
3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Kapituły Stypendium.