Zasady

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ STOWARZYSZENIE
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

 

Poniższe informacje skierowane są do:
a) osób biorących udział w konkursie (Kandydaci) na przyznawanie Stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego,
b) osób trzecich zgłaszających Kandydatów,

Poniższe Zasady zostały utworzone w celu spełnienia wymagań i obowiązków prawnych nałożonych na Administratora wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 1. Administratorem danych osobowych w związku w wzięciem udziału w konkursie na przyznanie Stypendium Stanisława Wyspiańskiego (dalej „Konkurs”) i posiadaniem dostępu do aktualnych wpisów publikowanych na fanpagu jest Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego (dalej „Stowarzyszenie”) z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 1 (31-023) w Krakowie posiadające NIP: 6762561881. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@stypendiumwyspianskiego.pl.
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie w celu organizacji i wzięcia udziału w  Konkursie Stypendialnym poprzez zgłoszenia dostępne na stronie internetowej www.stypendiumwyspiańskiego.pl (poprzez dedykowane formularze zgłoszeniowe), a także w celu prowadzenia fanpaga w mediach społecznościowych. W związku z powyższym przetwarzanie będzie się odbywać na podstawie Państwa zgody oraz w prawnie uzasadnionym interesie Administratora [art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO].
 3. W związku z prowadzonym Konkursem  Administrator będzie przetwarzać dane osobowe Kandydatów w postaci ich wizerunku Wizerunek Kandydatów będzie przetwarzany na podstawie zgody wyrażonej w formularzu zgłoszeniowym [art. 6 ust. 1 lit. a) RODO].
 4. W przypadku przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook, współadministratorem danych osobowych jest tenże portal społecznościowy.

Odbiorcami danych przekazywanych przez Kandydatów i osoby trzecie zgłaszające Kandydatów są: podmioty prowadzące usługi informatyczne i teleinformatyczne, biura rachunkowe, podmioty świadczące usługi doradcze.

 1. Dane osobowe będą przechowywane dla realizacji celów określonych w pkt. 2 powyżej przez okres trwania niniejszej edycji Konkursu. Dane osobowe laureata będą przetwarzane do czasu przedawnienia roszczeń.
 2. Po zakończeniu niniejszej edycji Konkursu dane osobowe Kandydatów i osób trzecich zgłaszających kandydatów zostaną usunięte. Nie dotyczy to danych osobowych laureata Konkursu.
 3. Kandydatowi oraz osobie trzeciej zgłaszającej przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 4. Wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Kandydatowi oraz osobie trzeciej zgłaszającej Kandydata przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Dane osobowe Kandydata lub osoby zgłaszającej Kandydata nie będą wykorzystywane do automatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
 7. Dane osobowe Kandydatów lub osób trzecich zgłaszających Kandydatów nie będą przekazywane do państw trzecich spoza EOG.