Regulamin

PRZYZNAWANIA STYPENDIUM
IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

§ 1. Wprowadzenie

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i procedury przyznawania nagrody stypendialnej im. Stanisława Wyspiańskiego (dalej „Stypendium”) i obowiązuje w VI edycji Konkursu, ogłoszonej 29 września 2023 r.
 2. Wyrażeniom zawartym w niniejszym regulaminie nadano następujące znaczenie:
  a) Regulamin – niniejszy regulamin przyznawania Stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego,
  b) Organizator – członkowie oraz członkinie Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 1, Kraków (31-023), NIP: 6762561881,
  c) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą przy ul Świętego Ducha 1 Kraków (31-023), NIP: 6762561881,
  d) Kapituła Stypendium – członkowie oraz członkinie Stowarzyszenia oraz inne zaproszone przez Stowarzyszenie osoby, stanowiąca najwyższy organ decyzyjny w przedmiocie całości przebiegu i procedury Konkursu, w szczególności decydująca o wyborze Laureata lub Laureatki Konkursu,
  e) Uczestnik/Kandydat – osoba ubiegająca się o przyznanie Stypendium, biorąca udział w Konkursie,
  f) Wnioskodawca – Uczestnik/Kandydat ubiegający się o przyznanie Stypendium we własnym imieniu lub osoba trzecia wnioskująca o przyznanie Stypendium na rzecz innej osoby,
  g) Laureat – osoba fizyczna, która jest zwycięzcą Konkursu, tzn. została wybrana przez Kapitułę Stypendium,
  h) Konkurs/Konkurs Stypendialny – konkurs przyznania stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego organizowany na podstawie niniejszego Regulaminu,
  i) Edycja Konkursu – niniejsza, VI edycja Konkursu przeprowadzana w latach 2023 – 2024,
  j) Dzień rozpoczęcia Konkursu – 29 września 2023 r.,
  k) Uczelnia – szkoła średnia, szkoła wyższa lub inna państwowa jednostka edukacyjna, która została zaaprobowana przez Kapitułę Stypendium,
  l) Strona Internetowa – strona prowadzona pod adresem: https://www.stypendiumwyspianskiego.pl/,
  m) Wniosek – podstawa zgłoszenia Uczestnika, wypełniany za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej,
  n) Przesłuchanie Finalistów – finałowy etap Konkursu stypendialnego, dotyczący grupy nie więcej niż 10 finalistów, w którym Kandydat zostaje zaproszony w wyznaczonym czasie do wyznaczonego miejsca przez Kapitułę Stypendium w celu odbycia rozmowy z Kapitułą Stypendium,
  o) Administrator danych osobowych – Stowarzyszenie im Stanisława Wyspiańskiego, z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 1 w Krakowie (31-023), NIP: 6762561881,
  p) RODO – Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

§ 2. Uczestnicy

 1. Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom fizycznym, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają kryteria określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom w wieku od 18 do 26 lat.
 3.  Warunki możliwości uzyskania prawa do przyznania Stypendium:
 1. Ust. 3 lit. c) – f) będą dotyczyć wyłącznie Kandydata, który zostanie wybrany Laureatem Konkursu stypendialnego.
 2. Brak aktualnego statusu ucznia lub studenta nie jest przeszkodą w ubieganiu się o Stypendium.
 3.  Kapituła Stypendium nie będzie weryfikowała Wniosków w przedmiocie przyznania Stypendium, które zostaną nieprawidłowo wypełnione, lub których Uczestnicy nie spełniają wymagań formalnych określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. W szczególności odrzuceniu podlegają Wnioski osób niespełniających kryterium wiekowego.
 5.  W przedmiocie odrzucenia Wniosku wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

§ 3. Kryteria wymagań

 1. Stypendium jest przyznawane osobom wybitnym, wyróżniających się własną pracą, szeroko rozumianą aktywnością i pasją, cechującym się przede wszystkim determinacją w realizacji celu, nonkonformizmem, odwagą, samodzielnością, a także przedsiębiorczością rozumianą jako inicjatywa i kreatywność.
 2. Aktywność jest rozumiana jako działania skierowane na realizację pasji i zainteresowań w głównej mierze: w zakresie działalności zrzeszających inne jednostki, udzielanie się w życiu szkoły, uczelni i społeczności lokalnej, a także w szerszym zakresie, w tym tworzeniu i aktywnej działalności w organizacjach (także innych i podobnych tworach prawnych czy przedsięwzięciach lub jakichkolwiek inicjatywach) zrzeszających inne jednostki lub podobnych inicjatywach młodych ludzi zrzeszających się na poziomie krajowym i ogólnoświatowym. Dotyczy to głównie osób, którym przyświeca wizja przedsięwzięcia, będących założycielami takich organizacji, będących inicjatorami działań oraz osób reprezentujących i promujących szkoły, uczelnie czy własne inicjatywy.
 3. Przy udzieleniu Stypendium brane pod uwagę osiągnięcia opierają się na osiągnięciach o charakterze naukowym, artystycznym, społeczno-kulturalnym i sportowym – bez pierwszeństwa czy stopniowania zasług w odniesieniu do którejkolwiek kategorii z wyżej wymienionych dziedzin.
 4. Największą wagę ocen Kapituła przyznaje aktywnościom mającym miejsce w okresie od 29 września 2021 roku do dnia 4 listopada 2023 roku.

§ 4. Zasady i procedura

 1. Stypendium jest przyznawane w drodze Konkursu po spełnieniu przez Uczestnika wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Laureatem Stypendium może być wyłącznie jedna (1) osoba.
 3. Status finalisty przysługuje nie więcej niż 10 osobom.
 4. Stypendium przyznawane jest Laureatowi/om jednorazowo w niniejszej Edycji Konkursu.
 5. Stypendium może być przyznane tej samej osobie wyłącznie jeden (1) raz, w związku z tym osoba, która otrzymała Stypendium w niniejszej Edycji Konkursu, nie będzie mogła ubiegać się po raz kolejny o przyznanie Stypendium w ewentualnych kolejnych edycjach Konkursu.
 6. Stypendium może zostać przyznane Kandydatom pobierającym inne stypendia.
 7. W sytuacji pobierania przez Kandydata innych stypendiów, należy wskazać je we Wniosku. Zatajenie informacji dot. pobieranego przez Kandydata stypendium może skutkować utraceniem statusu finalisty i/lub Laureata.
 8. O Stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki:
  a) spełniają kryteria określone w § 2 niniejszego Regulaminu,
  b) złożyły kompletny Wniosek (zawierający wszystkie wymagane dane, w tym dane kontaktowe) wraz z wymaganymi zgodami, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, a złożenie Wniosku nastąpiło w wyznaczonym terminie,
  c) nie występują żadne przesłanki uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie na przyznanie Stypendium.
 9. W imieniu osób mających wziąć udział w Konkursie mogą składać Wnioski osoby trzecie. W takim wypadku kluczowe jest, aby na podstawie wypełnionych danych kontaktowych w zgłoszeniu możliwa była identyfikacja osoby zgłaszanej, a także zgłaszającego. W sytuacji, w której zgłoszenia dokonuje osoba trzecia, kluczowe jest wyrażenie przez nią zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celach kontaktowych. Osoba trzecia w opisanej powyżej sytuacji powinna dysponować zgodą Kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb wynikających z niniejszego Regulaminu. Osoba trzecia musi wiedzieć, że Kandydat, którego chce zgłosić spełnia przede wszystkim kryterium wiekowe, a także inne przesłanki przewidziane niniejszym Regulaminem, pozwalające uzyskać ważny status Kandydata.
 10. Udział w Konkursie i Przesłuchanie Finalisty odbywa się na podstawie złożonego Wniosku.
 11. Wniosek składa się na formularzu dostępnym na Stronie Internetowej. Formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Na wskazanej Stronie Internetowej znajduje się komunikat o naborze przyjmowania Wniosków.
 12. Pod uwagę będą brane wyłącznie te informacje o Kandydacie, które zostały uwzględnione we Wniosku. Nie będą brane pod uwagę wszelkie inne informacje nadesłane inną drogą niż przez formularz elektroniczny, zwłaszcza po upływie terminu zgłoszeń..
 13. Do Wniosku należy dołączyć dokumenty (np. w formie skanów) poświadczające opisane we wniosku:
 1. Wysokie uznanie Kapituły Stypendium będą budzić dołączone do Wniosku (nie więcej niż 2) listy referencyjne uzyskane od przedstawicieli dziedzin, wybitnych postaci czy innych osób fizycznych lub organów reprezentujących osoby prawne lub instytucje (także instytucje publiczne) zajmujące się działalnością wymienioną w § 3 ust. 3. List referencyjny może napisać również osoba fizyczna, która współpracowała z Kandydatem w ramach dowolnej inicjatywy.
  Kapituła weźmie pod uwagę wyłącznie referencje zawierające numer kontaktowy do osoby, która wystawiła daną referencję. Listy niezawierające wspomnianych danych kontaktowych zostaną odrzucone. Niezastosowanie się do wyżej wspomnianego wymogu będzie skutkować odrzuceniem załączonej przez Uczestnika referencji.
  W przypadku wystawienia referencji w innym języku niż język polski należy załączyć oryginalne referencje lub opinie wystawione w tym języku, nie należy poddawać referencji i opinii tłumaczeniom.
  Dołączenie listu referencyjnego nie jest niezbędne do rozpatrzenia Wniosku.
  15. Załączone pliki powinny być nazwane w sposób umożliwiający ich rozpoznanie, tj. wskazujący, co znajduje się w załączniku.
  16. We Wniosku kładzie się nacisk na takie elementy jak:
  a) przedstawienie Kandydata – w tym opisanie cech osobowościowych,
  b) osiągnięcia, wskazanie dodatkowych działalności Kandydata,
  c) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, adres email i adres zamieszkania),
  d) dołączone listy referencyjne.
  17. Do ubiegania się o Stypendium uprawnione są wszystkie osoby spełniające wymagania zawarte w § 2, ust. 3 niniejszego Regulaminu. W związku z powyższym na ocenę Kandydata oraz otrzymanie przez niego Stypendium nie mają wpływu zmienne takie jak poglądy wyznaniowe czy polityczne Uczestnika, o ile nie propaguje on mowy nienawiści.
  18. Wnioski można składać w formie elektronicznej wyłącznie poprzez Stronę Internetową.
  19. Fakt złożenia Wniosku zostanie potwierdzony mailowo po jego złożeniu.
  20. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 4 listopada 2023 roku, godziny 23:59. Wnioski składane po wyznaczonym terminie będą pozostawione bez rozpoznania.
  21. Kandydat może zgłosić wyłącznie jeden Wniosek. W przypadku złożenia przez Kandydata większej ilości Wniosków pod uwagę będzie brany wyłącznie ten, który został wysłany jako pierwszy.
  22.Wniosek może zostać edytowany przez osobę zgłaszającą Wniosek, o ile nastąpi to przed upływem terminu zgłoszeń. W przypadku Wniosków wysłanych w formie elektronicznej należy powrócić do Wniosku poprzez link zamieszczony w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia i zatwierdzić naniesione zmiany.
  23. Wniosek może zostać cofnięty w każdym czasie przez osobę zgłaszającą Wniosek. W przypadku Wniosków wysyłanych w formie elektronicznej odbywa się to poprzez wysłanie maila na wskazany adres poczty elektronicznej ze stosownym oświadczeniem o chęci wycofania kandydatury odnośnie wzięcia udziału w Konkursie.
  24. Wnioski, które będą oceniane jako wadliwe, niepodlegające rozpoznaniu oraz bez możliwości odwołania to wnioski:
  a) w jakikolwiek sposób niekompletne, niespełniające wymagań opisanych w niniejszym Regulaminie,
  b) składane po terminie,
  c) na podstawie, których ze wskazanych danych kontaktowych nie będzie możliwa identyfikacja Kandydata,
  d) pochodzące od osób spokrewnionych lub spowinowaconych do drugiego stopnia z członkami Kapituły Stypendium.
  25. W sytuacji wystąpienia problemów technicznych lub dostępnościowych dotyczących Wniosku zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej, leżących po stronie Organizatora, skutkujących nieprawidłowym złożeniem lub brakiem możliwości złożenia Wniosku przez Kandydata, Kapituła Stypendium rozpatrzy taki przypadek indywidualnie.
  26. Stowarzyszenie nie organizuje innych form wsparcia finansowego (takich jak: wsparcie zbiórek, sponsoring, rezydencje artystyczne).

§ 5. Tryb oceny Wniosków oraz zasady wyboru Laureata.

 1. Wyróżnia się trzy poniższe etapy przebiegu Konkursu stypendialnego:
  a) Etap pierwszy: weryfikacja nadesłanych Wniosków pod kątem ich poprawności formalnej i zgodności z Regulaminem,
  b) Etap drugi: ocena złożonych Wniosków przez Kapitułę Stypendium i wyłonienie nie mniej niż 6 oraz nie więcej niż 10 Wniosków finałowych,
  c) Etap trzeci: Przesłuchanie Finalistów i przyznanie Stypendium na podstawie nieograniczonego prawa swobodnego i nieskrępowanego decydowania Kapituły Stypendium.
  2. Wnioski podlegają wstępnej ocenie merytorycznej, w celu sprawdzenia ich kompletności i zgodności z Regulaminem.
  3. Wstępną ocenę merytoryczną przeprowadza co najmniej dwóch członków Kapituły Stypendium.
  4. Na czynności związane z wstępną oceną merytoryczną mogą składać się w pierwszej kolejności: identyfikacja osoby wskazanej we Wniosku, potwierdzenie jej osiągnięć i innych zasług wraz z wskazaniem ich dat oraz inne czynności potrzebne do przeprowadzenia właściwego procesu weryfikacyjnego zgłoszonego Wniosku.
  5. Kapituła Stypendium zastrzega sobie prawo zbadania stanu faktycznego informacji zawartych we Wnioskach, w tym celu może według własnego uznania weryfikować prawdziwość informacji podanych we Wniosku (np. poprzez przeprowadzenie wizytacji w placówce, w której Kandydat pobiera naukę).
  6. Wnioski, które przeszły wstępną selekcję w sposób pozytywny, były kompletne oraz została potwierdzona ich wiarygodność, zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu.
  7. Oceny Wniosków podczas drugiego etapu Konkursu dokonuje co najmniej czterech członków Kapituły Stypendium.
  8. Kapituła Stypendium, dokonując selekcji Wniosków – wybiera nie mniej niż 6 oraz nie więcej niż 10 Wniosków finałowych.
  9. Kapituła Stypendium zaprosi Kandydatów zgłoszonych we Wnioskach finałowych na Przesłuchanie Finalistów.
  10. Zaproszenie na przesłuchanie zostanie przekazane telefonicznie lub doręczone w formie elektronicznej na wskazane przez kandydata dane kontaktowe. Z treści zaproszenia będą wynikać wszelkie konieczne dane takie jak: dokładny adres i godzina Przesłuchania Finalistów.
  11. Przesłuchanie odbywa się w formie rozmowy z zaproszonym Kandydatem.
  12. Laureatem Stypendium zostanie Kandydat najlepiej oceniony przez Członków Kapituły spośród nie mniej niż 6 oraz nie więcej niż 10 Finalistów.
  13. Kapituła Stypendium podejmuje decyzję, dokonuje oceny w oparciu o kryteria wskazane w niniejszym Regulaminie, własną nieskrępowaną opinię i ocenę.
  14. Wynik głosowania zapada większością głosów.
  15. W przypadku równowagi głosów decydujący jest głos przewodniczącego Kapituły.
  16. W skład Kapituły Stypendium wchodzą osoby fizyczne będące sponsorami Stypendium.
  17. Stypendium przyznawane jest w oparciu o wynik głosowania, w formie uchwały Kapituły.
  18. Uchwała Kapituły jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie.
  19. Wyniki Konkursu publikowane są na Stronie Internetowej.

§ 6. Utrata prawa

 1. Osoba ubiegająca się o przyznanie Stypendium traci do niego prawo w momencie:
  a) utraty zdolności do czynności prawnych,
  b) ubezwłasnowolnienia,
  c) prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie,
  d) niewzięcia udziału w Przesłuchaniu Finalistów,
  e) nieposiadania rachunku bankowego wymaganego do wypłaty wartości Stypendium,
  f) przyznania Stypendium na podstawie fałszywych informacji,
  g) dopuszczenia się plagiatu w składanym Wniosku,
  h) niezgłoszenia się do odbioru Stypendium w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu,
  i) zrzeczenia się Stypendium,
  j) innych uchybień weryfikacyjnych.
 2. Osoba, której wypłacono już równowartość Stypendium w momencie zaktualizowania się przesłanek, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. c), e), g) powyżej, obowiązana jest do zwrotu równowartości wypłaconego Stypendium na zasadach ogólnych. Zwrot powinien odbyć się w terminie 14 dni od powstania okoliczności aktualizacji przesłanki.
 3. W sytuacji zaktualizowania się przesłanki przewidzianej w § 6 ust. 1 lit. h), Kapituła Stypendium wprowadzi specjalną procedurę wyboru innej osoby, która była najbliżej uzyskania statusu Laureata Konkursu według postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Od decyzji o utracie prawa do Stypendium nie przysługuje odwołanie.

§ 7. Wypłata Stypendium

 1. Stypendium, wynoszące 18 000 zł, jest wypłacane jednorazowo w całości i z góry.
 2. Wypłata Stypendium następuje w drodze przelewu na wskazany rachunek bankowy.
 3. Wypłata następuję w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureata.
 4. Stypendium zostanie wypłacone z rachunku bankowego należącego do Organizatora.
 5. Od ostatecznej kwoty Stypendium Organizator pobierze i odprowadzi na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%.
 6. Podczas uroczystej gali przekazania Laureatowi Stypendium może zostać przeprowadzona aukcja, z której środki zgromadzone z pojedynczego przedmiotu aukcji powiększą wysokość kwoty Stypendium przyznawanego Laureatowi.

§ 8. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem, w drodze którego przyznawane jest Stypendium jest Stowarzyszenie.
 2. Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów i osób trzecich zgłaszających Kandydatów wraz z wizerunkiem Kandydata odbywa się w celu przeprowadzenia Konkursu Stypendium i wyboru Laureata oraz wypłaty Stypendium.
 3. Dane osobowe oraz wizerunek Laureata Konkursu stypendialnego będą wykorzystywane w celach marketingowych, promocyjnych lub publikacyjnych przez administratora w okresie koniecznym do realizacji roszczeń.
 4. Odbiorcami danych przekazywanych przez Kandydatów są wyłącznie członkowie Kapituły Stypendium.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje okres edycji przyznawania Stypendium tj. 2023-2024 r., w przypadku Laureata zgoda obejmuje przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku w okresie po zakończeniu niniejszej Edycji Konkursu oraz w kolejnych edycjach Konkursu stypendialnego.
 6. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na podstawie formularza zgłoszeniowego odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zamieszczonej we Wniosku w formularzu zgłoszeniowym.
 7. Przetwarzanie wizerunku odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Kandydata w formularzu zgłoszeniowym.
 8. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie przyznawania Stypendium.
 9. Po zakończeniu niniejszej Edycji Konkursu stypendialnego dane osobowe Kandydatów zostaną usunięte. Niniejszy ustęp nie dotyczy Laureata Konkursu stypendialnego.
 10. Kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 11. Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane podawane przez Kandydatów nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane.
 13. Stowarzyszenie jako administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia najlepszych środków organizacyjno-technicznych dla ochrony danych osobowych.

§ 9. Przepisy końcowe

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu następują w drodze uchwały Kapituły Stypendium.
 2.  Uchwały o zmianie Regulaminu wymagają jednomyślności Kapituły Stypendium.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Kapituły Stypendium.

 

§ 1. Wprowadzenie

1. Niniejszy regulamin określa zasady i procedury przyznawania nagrody stypendialnej im. Stanisława Wyspiańskiego (dalej „Stypendium”) i obowiązuje w V edycji Konkursu, ogłoszonej 17 października 2022 r. 2. Wyrażeniom zawartym w niniejszym regulaminie nadano następujące znaczenie: a) Regulamin – niniejszy regulamin przyznawania Stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego, b) Organizator – członkowie oraz członkinie Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 1, Kraków (31-023), NIP: 6762561881, c) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą przy ul Świętego Ducha 1 Kraków (31-023), NIP: 6762561881, d) Kapituła Stypendium – członkowie oraz członkinie Stowarzyszenia oraz inne zaproszone przez Stowarzyszenie osoby, stanowiąca najwyższy organ decyzyjny w przedmiocie całości przebiegu i procedury Konkursu, w szczególności decydująca o wyborze Laureata lub Laureatki Konkursu, e) Uczestnik/Kandydat – osoba ubiegająca się o przyznanie Stypendium, biorąca udział w Konkursie, f) Wnioskodawca – Uczestnik/Kandydat ubiegający się o przyznanie Stypendium we własnym imieniu lub osoba trzecia wnioskująca o przyznanie Stypendium na rzecz innej osoby, g) Laureat – osoba fizyczna, która jest zwycięzcą Konkursu, tzn. została wybrana przez Kapitułę Stypendium, h) Konkurs/Konkurs Stypendialny – konkurs przyznania stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego organizowany na podstawie niniejszego Regulaminu, i) Edycja Konkursu – niniejsza, V edycja Konkursu przeprowadzana w latach 2022 - 2023, j) Dzień rozpoczęcia Konkursu – 17 października 2022 r., k) Uczelnia – szkoła średnia, szkoła wyższa lub inna państwowa jednostka edukacyjna, która została zaaprobowana przez Kapitułę Stypendium, l) Strona Internetowa – strona prowadzona pod adresem: https://www.stypendiumwyspianskiego.pl/, m) Wniosek – podstawa zgłoszenia Uczestnika, wypełniany za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej, n) Przesłuchanie Finalistów – finałowy etap Konkursu stypendialnego, dotyczący grupy nie więcej niż 10 finalistów, w którym Kandydat zostaje zaproszony w wyznaczonym czasie do wyznaczonego miejsca przez Kapitułę Stypendium w celu odbycia rozmowy z Kapitułą Stypendium, o) Administrator danych osobowych – Stowarzyszenie im Stanisława Wyspiańskiego, z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 1 w Krakowie (31-023), NIP: 6762561881, p) RODO – Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2. Uczestnicy

1. Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom fizycznym, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają kryteria określone w niniejszym Regulaminie. 2. Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom w wieku od 18 do 26 lat. 3. Warunki możliwości uzyskania prawa do przyznania Stypendium:
 • spełnienie kryterium wiekowego oznacza ukończenie 18. roku życia najpóźniej w dniu uzyskania prawa do Stypendium przez Kandydata oraz nieukończenie 27. roku życia do dnia przyznawania stypendium Laureatowi (tj. dzień ogłoszenia wyników Konkursu Stypendialnego przypadający na 15.01.2023 r.),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kandydata,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku przez Kandydata,
 • zobowiązanie się Kandydata do wzięcia udziału w uroczystej Gali, podczas której będzie miało miejsce przekazanie Stypendium Laureatowi Konkursu,
 • zgoda Kandydata na udzielenie opinii (np. w formie wywiadu) odnośnie oceny udziału w Konkursie Stypendialnym, zgoda będzie wiążąca w okresie dwóch lat od zakończenia niniejszej edycji Konkursu,
 • zobowiązanie się Kandydata do wzięcia udziału w Przesłuchaniu Finalistów,
 • spełnienie przez Kandydata pozostałych wymagań przewidzianych niniejszym Regulaminem.
4. Ust. 3 lit. c) – f) będą dotyczyć wyłącznie Kandydata, który zostanie wybrany Laureatem Konkursu stypendialnego. 5. Brak aktualnego statusu ucznia lub studenta nie jest przeszkodą w ubieganiu się o Stypendium. 6. Kapituła Stypendium nie będzie weryfikowała Wniosków w przedmiocie przyznania Stypendium, które zostaną nieprawidłowo wypełnione, lub których Uczestnicy nie spełniają wymagań formalnych określonych w niniejszym Regulaminie. 7. W szczególności odrzuceniu podlegają Wnioski osób niespełniających kryterium wiekowego. 8. W przedmiocie odrzucenia Wniosku wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

§ 3. Kryteria wymagań

1. Stypendium jest przyznawane osobom wybitnym, wyróżniających się własną pracą, szeroko rozumianą aktywnością i pasją, cechującym się przede wszystkim determinacją w realizacji celu, nonkonformizmem, odwagą, samodzielnością, a także przedsiębiorczością rozumianą jako inicjatywa i kreatywność. 2. Aktywność jest rozumiana jako działania skierowane na realizację pasji i zainteresowań w głównej mierze: w zakresie działalności zrzeszających inne jednostki, udzielanie się w życiu szkoły, uczelni i społeczności lokalnej, a także w szerszym zakresie, w tym tworzeniu i aktywnej działalności w organizacjach (także innych i podobnych tworach prawnych czy przedsięwzięciach lub jakichkolwiek inicjatywach) zrzeszających inne jednostki lub podobnych inicjatywach młodych ludzi zrzeszających się na poziomie krajowym i ogólnoświatowym. Dotyczy to głównie osób, którym przyświeca wizja przedsięwzięcia, będących założycielami takich organizacji, będących inicjatorami działań oraz osób reprezentujących i promujących szkoły, uczelnie czy własne inicjatywy. 3. Przy udzieleniu Stypendium brane pod uwagę osiągnięcia opierają się na osiągnięciach o charakterze naukowym, artystycznym, społeczno-kulturalnym i sportowym – bez pierwszeństwa czy stopniowania zasług w odniesieniu do którejkolwiek kategorii z wyżej wymienionych dziedzin. 4. Największą wagę ocen Kapituła przyznaje aktywnościom mającym miejsce w okresie od 17 października 2020 roku do dnia 21 listopada 2022 roku.

§ 4. Zasady i procedura

1. Stypendium jest przyznawane w drodze Konkursu po spełnieniu przez Uczestnika wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Laureatem Stypendium może być wyłącznie jedna (1) osoba. 3. Status finalisty przysługuje nie więcej niż 10 osobom. 4. Stypendium przyznawane jest Laureatowi jednorazowo w niniejszej Edycji Konkursu. 5. Stypendium może być przyznane tej samej osobie wyłącznie jeden (1) raz, w związku z tym osoba, która otrzymała Stypendium w niniejszej Edycji Konkursu, nie będzie mogła ubiegać się po raz kolejny o przyznanie Stypendium w ewentualnych kolejnych edycjach Konkursu. 6. Stypendium może zostać przyznane Kandydatom pobierającym inne stypendia. 7. W sytuacji pobierania przez Kandydata innych stypendiów, należy wskazać je we Wniosku. Zatajenie informacji dot. pobieranego przez Kandydata stypendium może skutkować utraceniem statusu finalisty i/lub Laureata. 8. O Stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: a) spełniają kryteria określone w § 2 niniejszego Regulaminu, b) złożyły kompletny Wniosek (zawierający wszystkie wymagane dane, w tym dane kontaktowe) wraz z wymaganymi zgodami, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, a złożenie Wniosku nastąpiło w wyznaczonym terminie, c) nie występują żadne przesłanki uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie na przyznanie Stypendium. 9. W imieniu osób mających wziąć udział w Konkursie mogą składać Wnioski osoby trzecie. W takim wypadku kluczowe jest, aby na podstawie wypełnionych danych kontaktowych w zgłoszeniu możliwa była identyfikacja osoby zgłaszanej, a także zgłaszającego. W sytuacji, w której zgłoszenia dokonuje osoba trzecia, kluczowe jest wyrażenie przez nią zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celach kontaktowych. Osoba trzecia w opisanej powyżej sytuacji powinna dysponować zgodą Kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb wynikających z niniejszego Regulaminu. Osoba trzecia musi wiedzieć, że Kandydat, którego chce zgłosić spełnia przede wszystkim kryterium wiekowe, a także inne przesłanki przewidziane niniejszym Regulaminem, pozwalające uzyskać ważny status Kandydata. 10. Udział w Konkursie i Przesłuchanie Finalisty odbywa się na podstawie złożonego Wniosku. 11. Wniosek składa się na formularzu dostępnym na Stronie Internetowej. Formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Na wskazanej Stronie Internetowej znajduje się komunikat o naborze przyjmowania Wniosków. 12. Pod uwagę będą brane wyłącznie te informacje o Kandydacie, które zostały uwzględnione we Wniosku. Nie będą brane pod uwagę wszelkie inne informacje nadesłane inną drogą niż przez formularz elektroniczny, zwłaszcza po upływie terminu zgłoszeń.. 13. Do Wniosku należy dołączyć dokumenty (np. w formie skanów) poświadczające opisane we wniosku:
 • zaangażowanie społeczne (udział w wolontariatach, działalność w samorządach, działalność w NGO),
 • osiągnięcia naukowe (dyplomy, wyniki w olimpiadach, konkursach i innych zawodach, autorstwo lub współautorstwo przy publikacjach i działach literackich np. proza, wiersz, blog, publikacje naukowe itp., udział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo innowacyjnego projektu technologicznego lub wynalazku, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego itp.)
 • inne osiągnięcia i inne formy zaangażowania społecznego, naukowego, artystycznego (autorstwo lub współautorstwo dzieła artystycznego, muzycznego, plastycznego, teatralnego, filmowego itp., prezentacje publiczne, prelekcje, referaty na konferencjach naukowych, badawczych, biznesowych itp.)
 • inne niewymienione formy zaangażowania Kandydata,
 • w przypadku Kandydata pobierającego naukę – zaświadczenie wystawione przez Uczelnię, potwierdzające, że Kandydat jest uczniem, studentem lub doktorantem.
14. Wysokie uznanie Kapituły Stypendium będą budzić dołączone do Wniosku (nie więcej niż 2) listy referencyjne uzyskane od przedstawicieli dziedzin, wybitnych postaci czy innych osób fizycznych lub organów reprezentujących osoby prawne lub instytucje (także instytucje publiczne) zajmujące się działalnością wymienioną w § 3 ust. 3. List referencyjny może napisać również osoba fizyczna, która współpracowała z Kandydatem w ramach dowolnej inicjatywy. Kapituła weźmie pod uwagę wyłącznie referencje zawierające numer kontaktowy do osoby, która wystawiła daną referencję. Listy niezawierające wspomnianych danych kontaktowych zostaną odrzucone. Niezastosowanie się do wyżej wspomnianego wymogu będzie skutkować odrzuceniem załączonej przez Uczestnika referencji. W przypadku wystawienia referencji w innym języku niż język polski należy załączyć oryginalne referencje lub opinie wystawione w tym języku, nie należy poddawać referencji i opinii tłumaczeniom. Dołączenie listu referencyjnego nie jest niezbędne do rozpatrzenia Wniosku. 15. Załączone pliki powinny być nazwane w sposób umożliwiający ich rozpoznanie, tj. wskazujący, co znajduje się w załączniku. 16. We Wniosku kładzie się nacisk na takie elementy jak: a) przedstawienie Kandydata – w tym opisanie cech osobowościowych, b) osiągnięcia, wskazanie dodatkowych działalności Kandydata, c) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, adres email i adres zamieszkania), d) dołączone listy referencyjne. 17. Do ubiegania się o Stypendium uprawnione są wszystkie osoby spełniające wymagania zawarte w § 2, ust. 3 niniejszego Regulaminu. W związku z powyższym na ocenę Kandydata oraz otrzymanie przez niego Stypendium nie mają wpływu zmienne takie jak poglądy wyznaniowe czy polityczne Uczestnika, o ile nie propaguje on mowy nienawiści. 18. Wnioski można składać w formie elektronicznej wyłącznie poprzez Stronę Internetową. 19. Fakt złożenia Wniosku zostanie potwierdzony mailowo po jego złożeniu. 20. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 21 listopada 2022 roku, godziny 23:59. Wnioski składane po wyznaczonym terminie będą pozostawione bez rozpoznania. 21. Kandydat może zgłosić wyłącznie jeden Wniosek. W przypadku złożenia przez Kandydata większej ilości Wniosków pod uwagę będzie brany wyłącznie ten, który został wysłany jako pierwszy. 22. Wniosek może zostać edytowany przez osobę zgłaszającą Wniosek, o ile nastąpi to przed upływem terminu zgłoszeń. W przypadku Wniosków wysłanych w formie elektronicznej należy powrócić do Wniosku poprzez link zamieszczony w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia i zatwierdzić naniesione zmiany. 23. Wniosek może zostać cofnięty w każdym czasie przez osobę zgłaszającą Wniosek. W przypadku Wniosków wysyłanych w formie elektronicznej odbywa się to poprzez wysłanie maila na wskazany adres poczty elektronicznej ze stosownym oświadczeniem o chęci wycofania kandydatury odnośnie wzięcia udziału w Konkursie. 24. Wnioski, które będą oceniane jako wadliwe, niepodlegające rozpoznaniu oraz bez możliwości odwołania to wnioski: a) w jakikolwiek sposób niekompletne, niespełniające wymagań opisanych w niniejszym Regulaminie, b) składane po terminie, c) na podstawie, których ze wskazanych danych kontaktowych nie będzie możliwa identyfikacja Kandydata, d) pochodzące od osób spokrewnionych lub spowinowaconych do drugiego stopnia z członkami Kapituły Stypendium. 25. W sytuacji wystąpienia problemów technicznych lub dostępnościowych dotyczących Wniosku zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej, leżących po stronie Organizatora, skutkujących nieprawidłowym złożeniem lub brakiem możliwości złożenia Wniosku przez Kandydata, Kapituła Stypendium rozpatrzy taki przypadek indywidualnie. 26. Stowarzyszenie nie organizuje innych form wsparcia finansowego (takich jak: wsparcie zbiórek, sponsoring, rezydencje artystyczne).

§ 5. Tryb oceny Wniosków oraz zasady wyboru Laureata.

1. Wyróżnia się trzy poniższe etapy przebiegu Konkursu stypendialnego: a) Etap pierwszy: weryfikacja nadesłanych Wniosków pod kątem ich poprawności formalnej i zgodności z Regulaminem, b) Etap drugi: ocena złożonych Wniosków przez Kapitułę Stypendium i wyłonienie nie mniej niż 6 oraz nie więcej niż 10 Wniosków finałowych, c) Etap trzeci: Przesłuchanie Finalistów i przyznanie Stypendium na podstawie nieograniczonego prawa swobodnego i nieskrępowanego decydowania Kapituły Stypendium. 2. Wnioski podlegają wstępnej ocenie merytorycznej, w celu sprawdzenia ich kompletności i zgodności z Regulaminem. 3. Wstępną ocenę merytoryczną przeprowadza co najmniej dwóch członków Kapituły Stypendium. 4. Na czynności związane z wstępną oceną merytoryczną mogą składać się w pierwszej kolejności: identyfikacja osoby wskazanej we Wniosku, potwierdzenie jej osiągnięć i innych zasług wraz z wskazaniem ich dat oraz inne czynności potrzebne do przeprowadzenia właściwego procesu weryfikacyjnego zgłaszanego Wniosku. 5. Kapituła Stypendium zastrzega sobie prawo zbadania stanu faktycznego informacji zawartych we Wnioskach, w tym celu może według własnego uznania weryfikować prawdziwość informacji podanych we Wniosku (np. poprzez przeprowadzenie wizytacji w placówce, w której Kandydat pobiera naukę). 6. Wnioski, które przeszły wstępną selekcję w sposób pozytywny, były kompletne oraz została potwierdzona ich wiarygodność, zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu. 7. Oceny Wniosków podczas drugiego etapu Konkursu dokonuje co najmniej czterech członków Kapituły Stypendium. 8. Kapituła Stypendium, dokonując selekcji Wniosków – wybiera nie mniej niż 6 oraz nie więcej niż 10 Wniosków finałowych. 9. Kapituła Stypendium zaprosi Kandydatów zgłoszonych we Wnioskach finałowych na Przesłuchanie Finalistów. 10. Zaproszenie na przesłuchanie zostanie przekazane telefonicznie lub doręczone w formie elektronicznej na wskazane przez kandydata dane kontaktowe. Z treści zaproszenia będą wynikać wszelkie konieczne dane takie jak: dokładny adres i godzina Przesłuchania Finalistów. 11. Przesłuchanie odbywa się w formie rozmowy z zaproszonym Kandydatem. 12. Laureatem Stypendium zostanie Kandydat najlepiej oceniony przez Członków Kapituły spośród nie mniej niż 6 oraz nie więcej niż 10 Finalistów. 13. Kapituła Stypendium podejmuje decyzję, dokonuje oceny w oparciu o kryteria wskazane w niniejszym Regulaminie, własną nieskrępowaną opinię i ocenę. 14. Wynik głosowania zapada większością głosów. 15. W przypadku równowagi głosów decydujący jest głos przewodniczącego Kapituły. 16. W skład Kapituły Stypendium wchodzą osoby fizyczne będące sponsorami Stypendium. 17. Stypendium przyznawane jest w oparciu o wynik głosowania, w formie uchwały Kapituły. 18. Uchwała Kapituły jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie. 19. Wyniki Konkursu publikowane są na Stronie Internetowej.

§ 6. Utrata prawa

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie Stypendium traci do niego prawo w momencie: a) utraty zdolności do czynności prawnych, b) ubezwłasnowolnienia, c) prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, d) niewzięcia udziału w Przesłuchaniu Finalistów, e) nieposiadania rachunku bankowego wymaganego do wypłaty wartości Stypendium, f) przyznania Stypendium na podstawie fałszywych informacji, g) dopuszczenia się plagiatu w składanym Wniosku, h) niezgłoszenia się do odbioru Stypendium w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, i) zrzeczenia się Stypendium, j) innych uchybień weryfikacyjnych. 2. Osoba, której wypłacono już równowartość Stypendium w momencie zaktualizowania się przesłanek, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. c), e), g) powyżej, obowiązana jest do zwrotu równowartości wypłaconego Stypendium na zasadach ogólnych. Zwrot powinien odbyć się w terminie 14 dni od powstania okoliczności aktualizacji przesłanki. 3. W sytuacji zaktualizowania się przesłanki przewidzianej w § 6 ust. 1 lit. h), Kapituła Stypendium wprowadzi specjalną procedurę wyboru innej osoby, która była najbliżej uzyskania statusu Laureata Konkursu według postanowień niniejszego Regulaminu. 4. Od decyzji o utracie prawa do Stypendium nie przysługuje odwołanie.

§ 7. Wypłata Stypendium

1. Stypendium, wynoszące 18 000 zł, jest wypłacane jednorazowo w całości i z góry. 2. Wypłata Stypendium następuje w drodze przelewu na wskazany rachunek bankowy. 3. Wypłata następuję w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureata. 4. Stypendium zostanie wypłacone z rachunku bankowego należącego do Organizatora. 5. Od ostatecznej kwoty Stypendium Organizator pobierze i odprowadzi na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. 6. Podczas uroczystej gali przekazania Laureatowi Stypendium może zostać przeprowadzona aukcja, z której środki zgromadzone z pojedynczego przedmiotu aukcji powiększą wysokość kwoty Stypendium przyznawanego Laureatowi.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem, w drodze którego przyznawane jest Stypendium jest Stowarzyszenie. 2. Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów i osób trzecich zgłaszających Kandydatów wraz z wizerunkiem Kandydata odbywa się w celu przeprowadzenia Konkursu Stypendium i wyboru Laureata oraz wypłaty Stypendium. 3. Dane osobowe oraz wizerunek Laureata Konkursu stypendialnego będą wykorzystywane w celach marketingowych, promocyjnych lub publikacyjnych przez administratora w okresie koniecznym do realizacji roszczeń. 4. Odbiorcami danych przekazywanych przez Kandydatów są wyłącznie członkowie Kapituły Stypendium. 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje okres edycji przyznawania Stypendium tj. 2022-2023 r., w przypadku Laureata zgoda obejmuje przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku w okresie po zakończeniu niniejszej Edycji Konkursu oraz w kolejnych edycjach Konkursu stypendialnego. 6. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na podstawie formularza zgłoszeniowego odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zamieszczonej we Wniosku w formularzu zgłoszeniowym. 7. Przetwarzanie wizerunku odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Kandydata w formularzu zgłoszeniowym. 8. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie przyznawania Stypendium. 9. Po zakończeniu niniejszej Edycji Konkursu stypendialnego dane osobowe Kandydatów zostaną usunięte. Niniejszy ustęp nie dotyczy Laureata Konkursu stypendialnego. 10. Kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 11. Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 12. Dane podawane przez Kandydatów nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. 13. Stowarzyszenie jako administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia najlepszych środków organizacyjno-technicznych dla ochrony danych osobowych.

§ 9. Przepisy końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu następują w drodze uchwały Kapituły Stypendium. 2. Uchwały o zmianie Regulaminu wymagają jednomyślności Kapituły Stypendium. 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Kapituły Stypendium. 1. Niniejszy regulamin określa zasady i procedury przyznawania nagrody stypendialnej im. Stanisława Wyspiańskiego (dalej „Stypendium”) i obowiązuje w V edycji Konkursu, ogłoszonej 17 października 2022 r. 2. Wyrażeniom zawartym w niniejszym regulaminie nadano następujące znaczenie: a) Regulamin – niniejszy regulamin przyznawania Stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego, b) Organizator – członkowie oraz członkinie Stowarzyszenia im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 1, Kraków (31-023), NIP: 6762561881, c) Stowarzyszenie – Stowarzyszenie im. Stanisława Wyspiańskiego z siedzibą przy ul Świętego Ducha 1 Kraków (31-023), NIP: 6762561881, d) Kapituła Stypendium – członkowie oraz członkinie Stowarzyszenia oraz inne zaproszone przez Stowarzyszenie osoby, stanowiąca najwyższy organ decyzyjny w przedmiocie całości przebiegu i procedury Konkursu, w szczególności decydująca o wyborze Laureata lub Laureatki Konkursu, e) Uczestnik/Kandydat – osoba ubiegająca się o przyznanie Stypendium, biorąca udział w Konkursie, f) Wnioskodawca – Uczestnik/Kandydat ubiegający się o przyznanie Stypendium we własnym imieniu lub osoba trzecia wnioskująca o przyznanie Stypendium na rzecz innej osoby, g) Laureat – osoba fizyczna, która jest zwycięzcą Konkursu, tzn. została wybrana przez Kapitułę Stypendium, h) Konkurs/Konkurs Stypendialny – konkurs przyznania stypendium im. Stanisława Wyspiańskiego organizowany na podstawie niniejszego Regulaminu, i) Edycja Konkursu – niniejsza, V edycja Konkursu przeprowadzana w latach 2022 - 2023, j) Dzień rozpoczęcia Konkursu – 17 października 2022 r., k) Uczelnia – szkoła średnia, szkoła wyższa lub inna państwowa jednostka edukacyjna, która została zaaprobowana przez Kapitułę Stypendium, l) Strona Internetowa – strona prowadzona pod adresem: https://www.stypendiumwyspianskiego.pl/, m) Wniosek – podstawa zgłoszenia Uczestnika, wypełniany za pośrednictwem formularza dostępnego na Stronie Internetowej, n) Przesłuchanie Finalistów – finałowy etap Konkursu stypendialnego, dotyczący grupy nie więcej niż 10 finalistów, w którym Kandydat zostaje zaproszony w wyznaczonym czasie do wyznaczonego miejsca przez Kapitułę Stypendium w celu odbycia rozmowy z Kapitułą Stypendium, o) Administrator danych osobowych – Stowarzyszenie im Stanisława Wyspiańskiego, z siedzibą przy ul. Świętego Ducha 1 w Krakowie (31-023), NIP: 6762561881, p) RODO – Rozporządzenie w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§ 2. Uczestnicy

1. Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom fizycznym, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, które spełniają kryteria określone w niniejszym Regulaminie. 2. Stypendium jest przyznawane wyłącznie osobom w wieku od 18 do 26 lat. 3. Warunki możliwości uzyskania prawa do przyznania Stypendium:
 • spełnienie kryterium wiekowego oznacza ukończenie 18. roku życia najpóźniej w dniu uzyskania prawa do Stypendium przez Kandydata oraz nieukończenie 27. roku życia do dnia przyznawania stypendium Laureatowi (tj. dzień ogłoszenia wyników Konkursu Stypendialnego przypadający na 15.01.2023 r.),
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Kandydata,
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie wizerunku przez Kandydata,
 • zobowiązanie się Kandydata do wzięcia udziału w uroczystej Gali, podczas której będzie miało miejsce przekazanie Stypendium Laureatowi Konkursu,
 • zgoda Kandydata na udzielenie opinii (np. w formie wywiadu) odnośnie oceny udziału w Konkursie Stypendialnym, zgoda będzie wiążąca w okresie dwóch lat od zakończenia niniejszej edycji Konkursu,
 • zobowiązanie się Kandydata do wzięcia udziału w Przesłuchaniu Finalistów,
 • spełnienie przez Kandydata pozostałych wymagań przewidzianych niniejszym Regulaminem.
4. Ust. 3 lit. c) – f) będą dotyczyć wyłącznie Kandydata, który zostanie wybrany Laureatem Konkursu stypendialnego. 5. Brak aktualnego statusu ucznia lub studenta nie jest przeszkodą w ubieganiu się o Stypendium. 6. Kapituła Stypendium nie będzie weryfikowała Wniosków w przedmiocie przyznania Stypendium, które zostaną nieprawidłowo wypełnione, lub których Uczestnicy nie spełniają wymagań formalnych określonych w niniejszym Regulaminie. 7. W szczególności odrzuceniu podlegają Wnioski osób niespełniających kryterium wiekowego. 8. W przedmiocie odrzucenia Wniosku wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.

§ 3. Kryteria wymagań

1. Stypendium jest przyznawane osobom wybitnym, wyróżniających się własną pracą, szeroko rozumianą aktywnością i pasją, cechującym się przede wszystkim determinacją w realizacji celu, nonkonformizmem, odwagą, samodzielnością, a także przedsiębiorczością rozumianą jako inicjatywa i kreatywność. 2. Aktywność jest rozumiana jako działania skierowane na realizację pasji i zainteresowań w głównej mierze: w zakresie działalności zrzeszających inne jednostki, udzielanie się w życiu szkoły, uczelni i społeczności lokalnej, a także w szerszym zakresie, w tym tworzeniu i aktywnej działalności w organizacjach (także innych i podobnych tworach prawnych czy przedsięwzięciach lub jakichkolwiek inicjatywach) zrzeszających inne jednostki lub podobnych inicjatywach młodych ludzi zrzeszających się na poziomie krajowym i ogólnoświatowym. Dotyczy to głównie osób, którym przyświeca wizja przedsięwzięcia, będących założycielami takich organizacji, będących inicjatorami działań oraz osób reprezentujących i promujących szkoły, uczelnie czy własne inicjatywy. 3. Przy udzieleniu Stypendium brane pod uwagę osiągnięcia opierają się na osiągnięciach o charakterze naukowym, artystycznym, społeczno-kulturalnym i sportowym – bez pierwszeństwa czy stopniowania zasług w odniesieniu do którejkolwiek kategorii z wyżej wymienionych dziedzin. 4. Największą wagę ocen Kapituła przyznaje aktywnościom mającym miejsce w okresie od 17 października 2020 roku do dnia 21 listopada 2022 roku.

§ 4. Zasady i procedura

1. Stypendium jest przyznawane w drodze Konkursu po spełnieniu przez Uczestnika wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Laureatem Stypendium może być wyłącznie jedna (1) osoba. 3. Status finalisty przysługuje nie więcej niż 10 osobom. 4. Stypendium przyznawane jest Laureatowi jednorazowo w niniejszej Edycji Konkursu. 5. Stypendium może być przyznane tej samej osobie wyłącznie jeden (1) raz, w związku z tym osoba, która otrzymała Stypendium w niniejszej Edycji Konkursu, nie będzie mogła ubiegać się po raz kolejny o przyznanie Stypendium w ewentualnych kolejnych edycjach Konkursu. 6. Stypendium może zostać przyznane Kandydatom pobierającym inne stypendia. 7. W sytuacji pobierania przez Kandydata innych stypendiów, należy wskazać je we Wniosku. Zatajenie informacji dot. pobieranego przez Kandydata stypendium może skutkować utraceniem statusu finalisty i/lub Laureata. 8. O Stypendium mogą ubiegać się osoby, które spełniają łącznie następujące warunki: a) spełniają kryteria określone w § 2 niniejszego Regulaminu, b) złożyły kompletny Wniosek (zawierający wszystkie wymagane dane, w tym dane kontaktowe) wraz z wymaganymi zgodami, o których mowa w § 2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, a złożenie Wniosku nastąpiło w wyznaczonym terminie, c) nie występują żadne przesłanki uniemożliwiające wzięcie udziału w Konkursie na przyznanie Stypendium. 9. W imieniu osób mających wziąć udział w Konkursie mogą składać Wnioski osoby trzecie. W takim wypadku kluczowe jest, aby na podstawie wypełnionych danych kontaktowych w zgłoszeniu możliwa była identyfikacja osoby zgłaszanej, a także zgłaszającego. W sytuacji, w której zgłoszenia dokonuje osoba trzecia, kluczowe jest wyrażenie przez nią zgody na przetwarzanie jej danych osobowych w celach kontaktowych. Osoba trzecia w opisanej powyżej sytuacji powinna dysponować zgodą Kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb wynikających z niniejszego Regulaminu. Osoba trzecia musi wiedzieć, że Kandydat, którego chce zgłosić spełnia przede wszystkim kryterium wiekowe, a także inne przesłanki przewidziane niniejszym Regulaminem, pozwalające uzyskać ważny status Kandydata. 10. Udział w Konkursie i Przesłuchanie Finalisty odbywa się na podstawie złożonego Wniosku. 11. Wniosek składa się na formularzu dostępnym na Stronie Internetowej. Formularz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Na wskazanej Stronie Internetowej znajduje się komunikat o naborze przyjmowania Wniosków. 12. Pod uwagę będą brane wyłącznie te informacje o Kandydacie, które zostały uwzględnione we Wniosku. Nie będą brane pod uwagę wszelkie inne informacje nadesłane inną drogą niż przez formularz elektroniczny, zwłaszcza po upływie terminu zgłoszeń.. 13. Do Wniosku należy dołączyć dokumenty (np. w formie skanów) poświadczające opisane we wniosku:
 • zaangażowanie społeczne (udział w wolontariatach, działalność w samorządach, działalność w NGO),
 • osiągnięcia naukowe (dyplomy, wyniki w olimpiadach, konkursach i innych zawodach, autorstwo lub współautorstwo przy publikacjach i działach literackich np. proza, wiersz, blog, publikacje naukowe itp., udział w projektach badawczych, autorstwo lub współautorstwo innowacyjnego projektu technologicznego lub wynalazku, wzoru przemysłowego, wzoru użytkowego itp.)
 • inne osiągnięcia i inne formy zaangażowania społecznego, naukowego, artystycznego (autorstwo lub współautorstwo dzieła artystycznego, muzycznego, plastycznego, teatralnego, filmowego itp., prezentacje publiczne, prelekcje, referaty na konferencjach naukowych, badawczych, biznesowych itp.)
 • inne niewymienione formy zaangażowania Kandydata,
 • w przypadku Kandydata pobierającego naukę – zaświadczenie wystawione przez Uczelnię, potwierdzające, że Kandydat jest uczniem, studentem lub doktorantem.
14. Wysokie uznanie Kapituły Stypendium będą budzić dołączone do Wniosku (nie więcej niż 2) listy referencyjne uzyskane od przedstawicieli dziedzin, wybitnych postaci czy innych osób fizycznych lub organów reprezentujących osoby prawne lub instytucje (także instytucje publiczne) zajmujące się działalnością wymienioną w § 3 ust. 3. List referencyjny może napisać również osoba fizyczna, która współpracowała z Kandydatem w ramach dowolnej inicjatywy. Kapituła weźmie pod uwagę wyłącznie referencje zawierające numer kontaktowy do osoby, która wystawiła daną referencję. Listy niezawierające wspomnianych danych kontaktowych zostaną odrzucone. Niezastosowanie się do wyżej wspomnianego wymogu będzie skutkować odrzuceniem załączonej przez Uczestnika referencji. W przypadku wystawienia referencji w innym języku niż język polski należy załączyć oryginalne referencje lub opinie wystawione w tym języku, nie należy poddawać referencji i opinii tłumaczeniom. Dołączenie listu referencyjnego nie jest niezbędne do rozpatrzenia Wniosku. 15. Załączone pliki powinny być nazwane w sposób umożliwiający ich rozpoznanie, tj. wskazujący, co znajduje się w załączniku. 16. We Wniosku kładzie się nacisk na takie elementy jak: a) przedstawienie Kandydata – w tym opisanie cech osobowościowych, b) osiągnięcia, wskazanie dodatkowych działalności Kandydata, c) dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, PESEL, numer kontaktowy, adres email i adres zamieszkania), d) dołączone listy referencyjne. 17. Do ubiegania się o Stypendium uprawnione są wszystkie osoby spełniające wymagania zawarte w § 2, ust. 3 niniejszego Regulaminu. W związku z powyższym na ocenę Kandydata oraz otrzymanie przez niego Stypendium nie mają wpływu zmienne takie jak poglądy wyznaniowe czy polityczne Uczestnika, o ile nie propaguje on mowy nienawiści. 18. Wnioski można składać w formie elektronicznej wyłącznie poprzez Stronę Internetową. 19. Fakt złożenia Wniosku zostanie potwierdzony mailowo po jego złożeniu. 20. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 21 listopada 2022 roku, godziny 23:59. Wnioski składane po wyznaczonym terminie będą pozostawione bez rozpoznania. 21. Kandydat może zgłosić wyłącznie jeden Wniosek. W przypadku złożenia przez Kandydata większej ilości Wniosków pod uwagę będzie brany wyłącznie ten, który został wysłany jako pierwszy. 22. Wniosek może zostać edytowany przez osobę zgłaszającą Wniosek, o ile nastąpi to przed upływem terminu zgłoszeń. W przypadku Wniosków wysłanych w formie elektronicznej należy powrócić do Wniosku poprzez link zamieszczony w mailu potwierdzającym przyjęcie zgłoszenia i zatwierdzić naniesione zmiany. 23. Wniosek może zostać cofnięty w każdym czasie przez osobę zgłaszającą Wniosek. W przypadku Wniosków wysyłanych w formie elektronicznej odbywa się to poprzez wysłanie maila na wskazany adres poczty elektronicznej ze stosownym oświadczeniem o chęci wycofania kandydatury odnośnie wzięcia udziału w Konkursie. 24. Wnioski, które będą oceniane jako wadliwe, niepodlegające rozpoznaniu oraz bez możliwości odwołania to wnioski: a) w jakikolwiek sposób niekompletne, niespełniające wymagań opisanych w niniejszym Regulaminie, b) składane po terminie, c) na podstawie, których ze wskazanych danych kontaktowych nie będzie możliwa identyfikacja Kandydata, d) pochodzące od osób spokrewnionych lub spowinowaconych do drugiego stopnia z członkami Kapituły Stypendium. 25. W sytuacji wystąpienia problemów technicznych lub dostępnościowych dotyczących Wniosku zgłoszeniowego dostępnego na Stronie Internetowej, leżących po stronie Organizatora, skutkujących nieprawidłowym złożeniem lub brakiem możliwości złożenia Wniosku przez Kandydata, Kapituła Stypendium rozpatrzy taki przypadek indywidualnie. 26. Stowarzyszenie nie organizuje innych form wsparcia finansowego (takich jak: wsparcie zbiórek, sponsoring, rezydencje artystyczne).

§ 5. Tryb oceny Wniosków oraz zasady wyboru Laureata.

1. Wyróżnia się trzy poniższe etapy przebiegu Konkursu stypendialnego: a) Etap pierwszy: weryfikacja nadesłanych Wniosków pod kątem ich poprawności formalnej i zgodności z Regulaminem, b) Etap drugi: ocena złożonych Wniosków przez Kapitułę Stypendium i wyłonienie nie mniej niż 6 oraz nie więcej niż 10 Wniosków finałowych, c) Etap trzeci: Przesłuchanie Finalistów i przyznanie Stypendium na podstawie nieograniczonego prawa swobodnego i nieskrępowanego decydowania Kapituły Stypendium. 2. Wnioski podlegają wstępnej ocenie merytorycznej, w celu sprawdzenia ich kompletności i zgodności z Regulaminem. 3. Wstępną ocenę merytoryczną przeprowadza co najmniej dwóch członków Kapituły Stypendium. 4. Na czynności związane z wstępną oceną merytoryczną mogą składać się w pierwszej kolejności: identyfikacja osoby wskazanej we Wniosku, potwierdzenie jej osiągnięć i innych zasług wraz z wskazaniem ich dat oraz inne czynności potrzebne do przeprowadzenia właściwego procesu weryfikacyjnego zgłaszanego Wniosku. 5. Kapituła Stypendium zastrzega sobie prawo zbadania stanu faktycznego informacji zawartych we Wnioskach, w tym celu może według własnego uznania weryfikować prawdziwość informacji podanych we Wniosku (np. poprzez przeprowadzenie wizytacji w placówce, w której Kandydat pobiera naukę). 6. Wnioski, które przeszły wstępną selekcję w sposób pozytywny, były kompletne oraz została potwierdzona ich wiarygodność, zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu Konkursu. 7. Oceny Wniosków podczas drugiego etapu Konkursu dokonuje co najmniej czterech członków Kapituły Stypendium. 8. Kapituła Stypendium, dokonując selekcji Wniosków – wybiera nie mniej niż 6 oraz nie więcej niż 10 Wniosków finałowych. 9. Kapituła Stypendium zaprosi Kandydatów zgłoszonych we Wnioskach finałowych na Przesłuchanie Finalistów. 10. Zaproszenie na przesłuchanie zostanie przekazane telefonicznie lub doręczone w formie elektronicznej na wskazane przez kandydata dane kontaktowe. Z treści zaproszenia będą wynikać wszelkie konieczne dane takie jak: dokładny adres i godzina Przesłuchania Finalistów. 11. Przesłuchanie odbywa się w formie rozmowy z zaproszonym Kandydatem. 12. Laureatem Stypendium zostanie Kandydat najlepiej oceniony przez Członków Kapituły spośród nie mniej niż 6 oraz nie więcej niż 10 Finalistów. 13. Kapituła Stypendium podejmuje decyzję, dokonuje oceny w oparciu o kryteria wskazane w niniejszym Regulaminie, własną nieskrępowaną opinię i ocenę. 14. Wynik głosowania zapada większością głosów. 15. W przypadku równowagi głosów decydujący jest głos przewodniczącego Kapituły. 16. W skład Kapituły Stypendium wchodzą osoby fizyczne będące sponsorami Stypendium. 17. Stypendium przyznawane jest w oparciu o wynik głosowania, w formie uchwały Kapituły. 18. Uchwała Kapituły jest ostateczna, nie przysługuje od niej odwołanie. 19. Wyniki Konkursu publikowane są na Stronie Internetowej.

§ 6. Utrata prawa

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie Stypendium traci do niego prawo w momencie: a) utraty zdolności do czynności prawnych, b) ubezwłasnowolnienia, c) prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo lub wykroczenie, d) niewzięcia udziału w Przesłuchaniu Finalistów, e) nieposiadania rachunku bankowego wymaganego do wypłaty wartości Stypendium, f) przyznania Stypendium na podstawie fałszywych informacji, g) dopuszczenia się plagiatu w składanym Wniosku, h) niezgłoszenia się do odbioru Stypendium w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu, i) zrzeczenia się Stypendium, j) innych uchybień weryfikacyjnych. 2. Osoba, której wypłacono już równowartość Stypendium w momencie zaktualizowania się przesłanek, o których mowa w § 6 ust. 1 lit. c), e), g) powyżej, obowiązana jest do zwrotu równowartości wypłaconego Stypendium na zasadach ogólnych. Zwrot powinien odbyć się w terminie 14 dni od powstania okoliczności aktualizacji przesłanki. 3. W sytuacji zaktualizowania się przesłanki przewidzianej w § 6 ust. 1 lit. h), Kapituła Stypendium wprowadzi specjalną procedurę wyboru innej osoby, która była najbliżej uzyskania statusu Laureata Konkursu według postanowień niniejszego Regulaminu. 4. Od decyzji o utracie prawa do Stypendium nie przysługuje odwołanie.

§ 7. Wypłata Stypendium

1. Stypendium, wynoszące 18 000 zł, jest wypłacane jednorazowo w całości i z góry. 2. Wypłata Stypendium następuje w drodze przelewu na wskazany rachunek bankowy. 3. Wypłata następuję w terminie 14 dni od ogłoszenia wyników Konkursu i wyboru Laureata. 4. Stypendium zostanie wypłacone z rachunku bankowego należącego do Organizatora. 5. Od ostatecznej kwoty Stypendium Organizator pobierze i odprowadzi na rachunek bankowy właściwego urzędu skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. 6. Podczas uroczystej gali przekazania Laureatowi Stypendium może zostać przeprowadzona aukcja, z której środki zgromadzone z pojedynczego przedmiotu aukcji powiększą wysokość kwoty Stypendium przyznawanego Laureatowi.

§ 8. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konkursem, w drodze którego przyznawane jest Stypendium jest Stowarzyszenie. 2. Przetwarzanie danych osobowych Kandydatów i osób trzecich zgłaszających Kandydatów wraz z wizerunkiem Kandydata odbywa się w celu przeprowadzenia Konkursu Stypendium i wyboru Laureata oraz wypłaty Stypendium. 3. Dane osobowe oraz wizerunek Laureata Konkursu stypendialnego będą wykorzystywane w celach marketingowych, promocyjnych lub publikacyjnych przez administratora w okresie koniecznym do realizacji roszczeń. 4. Odbiorcami danych przekazywanych przez Kandydatów są wyłącznie członkowie Kapituły Stypendium. 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmuje okres edycji przyznawania Stypendium tj. 2022-2023 r., w przypadku Laureata zgoda obejmuje przetwarzanie jego danych osobowych oraz wizerunku w okresie po zakończeniu niniejszej Edycji Konkursu oraz w kolejnych edycjach Konkursu stypendialnego. 6. Przetwarzanie danych osobowych udostępnionych na podstawie formularza zgłoszeniowego odbywa się na podstawie zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, zamieszczonej we Wniosku w formularzu zgłoszeniowym. 7. Przetwarzanie wizerunku odbywa się na podstawie zgody udzielonej przez Kandydata w formularzu zgłoszeniowym. 8. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie przyznawania Stypendium. 9. Po zakończeniu niniejszej Edycji Konkursu stypendialnego dane osobowe Kandydatów zostaną usunięte. Niniejszy ustęp nie dotyczy Laureata Konkursu stypendialnego. 10. Kandydatowi przysługuje prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 11. Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 12. Dane podawane przez Kandydatów nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji i nie będą profilowane. 13. Stowarzyszenie jako administrator informuje, że dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia najlepszych środków organizacyjno-technicznych dla ochrony danych osobowych.

§ 9. Przepisy końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu następują w drodze uchwały Kapituły Stypendium. 2. Uchwały o zmianie Regulaminu wymagają jednomyślności Kapituły Stypendium. 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały Kapituły Stypendium.